top of page

Servicevoorwaarden

Algemene verkoop- en servicevoorwaarden

1. Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopvoorwaarden van producten en dienstverlening, hierna te noemen
“De algemene voorwaarden” zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij TREEBIKE SRL , met maatschappelijke zetel te Louizalaan 251 tot 1050, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0745.791.923, hierna te noemen “ de provider "of" het verkoper ”.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper / dienstverlener en de klant. De verkoper / dienstverlener en de klant worden hierna gewoonlijk "de partijen" genoemd.

De "klant" is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten bestelt bij de verkoper / dienstverlener.

De "consument" is de klant, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit.

De huidige algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing. Ze sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de verkoper / dienstverlener niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper / dienstverlener: www.treebike.eu, zodat de klant door een bestelling bij hem te plaatsen, verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en zijn aanvaarding bevestigt aan rechten en plichten die daarmee verband houden.

De verkoper / dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op voorwaarde dat deze wijzigingen op zijn website verschijnen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen van product (en) en / of dienst (en) die later worden geplaatst.

 

2. Aanbieding en bestelling

Om een ​​bestelling te plaatsen, kiest de klant het product (en) en / of dienst (en) die hij wenst te bestellen door te surfen op de website van de verkoper / dienstverlener, geeft de van hem gevraagde contactgegevens aan, controleert de juistheid van de bestelling , en vervolgens de betaling voor zijn bestelling uitvoeren.


Na ontvangst van de betalingsbevestiging van de bestelling door de bankorganisatie, stuurt de verkoper / dienstverlener de klant een samenvatting van zijn bestelling, inclusief het nummer van zijn bestelling, de bestelde producten en / of diensten en hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link ernaar, evenals een indicatie van de vermoedelijke uitvoeringstermijn van de order.


De verkoper / dienstverlener behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder in het geval dat de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een relatief geschil is. betaling voor een eerdere bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding door de verkoper / dienstverlener, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling worden verworven door de verkoper. / dienstverlener en als schadevergoeding aan de klant in rekening gebracht.

 

3. Prijs

 

De prijs van de producten en / of diensten wordt aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen.

Elke verhoging van de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) of elke nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en dat van levering en / of uitvoering, wordt automatisch aan de klant in rekening gebracht.

Eventuele bezorgkosten zijn niet in de aangegeven prijs inbegrepen, maar worden tijdens het bestelproces apart berekend volgens de methode en plaats van levering en het aantal bestelde producten.

 

4. Termijnen

 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aanvaard door de verkoper / dienstverlener, zijn de leveringstermijnen en / of uitvoeringstermijnen vermeld in de bijzondere voorwaarden geen bindende termijnen. De verkoper / dienstverlener kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en als deze aan hem te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

De klant kan geen beroep doen op de leveringstermijnen en / of uitvoeringstermijnen om de beëindiging van het contract aan te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere claim te doen gelden, tenzij schriftelijk anders bepaald en uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper / dienstverlener.

Bij een vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, moet de klant een ingebrekestelling per aangetekende brief sturen naar de verkoper / dienstverlener, die dan kan genieten van 50% van de voorgeschreven tijd om het bestelde product (en) te leveren. en / of de bestelde diensten uitvoeren.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot hun volledige betaling.

Het eigendomsrecht van de producten gaat pas over op de klant na herroeping of levering van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde zaken de exclusieve eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft plaatsgevonden, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of zelfs op enigerlei wijze als zekerheid te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan deze artikelen aan te brengen, er onroerend goed van te maken door oprichting of bestemming, ze te verkopen of op welke manier dan ook te vervreemden.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten heeft op de geleverde goederen, conform het bepaalde in dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van deze producten. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen elk risico te verzekeren. De klant verbindt zich er ook toe om de producten zo op te slaan dat ze niet met andere producten kunnen worden verward en dat ze te allen tijde als eigendom van de verkoper kunnen worden herkend.

 

6. Herroepingsrecht

 

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht heeft de consument die producten en / of diensten op afstand bestelt bij de verkoper / dienstverlener een termijn van 14 kalenderdagen tot op heden, voor de producten, vanaf de dag de levering van de producten of de kennisgeving van hun beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt, om de verkoper te informeren dat hij de aankoop opgeeft, zonder boete en zonder opgave van redenen.

Voor diensten begint de termijn van 14 kalenderdagen te lopen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, dat wil zeggen vanaf de dag waarop de consument het overzicht van zijn bestelling ontvangt, in het bijzonder per e-mail.

Als deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn wens om af te zien van de aankoop kenbaar maken door middel van het herroepingsformulier op de website van de verkoper / dienstverlener, door middel van het formulier meegestuurd met het bestelformulier of beschikbaar op de website van de SPF Economie, KMO's, Middenstanden en Energie: economie.fgov.be, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin ze haar beslissing om het contract op te zeggen uiteenzet.

De consument moet het / de product (en) aan de aankoop waarvan hij / zij heeft opgegeven in perfecte staat in de originele verpakking retourneren.

Alleen de directe kosten van retourzending zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument.

De verkoper / dienstverlener zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na retournering van de producten retourneren.

De consument die een product opent of gebruikt voordat de herroepingstermijn is verstreken, wordt geacht afstand te hebben gedaan van de uitoefening van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dit product.

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst wordt uitgevoerd voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen en erkent dat hij door deze prestatie zijn herroepingsrecht verliest, kan dit niet langer uitoefenen, in overeenstemming met artikel 53 van boek VI. van het Wetboek van economisch recht.

Evenzo zal de consument geen gebruik kunnen maken van het herroepingsrecht indien hij zich bevindt in het geval van een van de andere uitzonderingen waarnaar wordt verwezen in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, in het bijzonder in het geval van de levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.

 

7. Beëindiging van de bestelling

 

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om te profiteren van het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wil beëindigen, brengt de verkoper / dienstverlener op de hoogte die de te volgen stappen zal aangeven.

Een eventuele aanbetaling die de klant aan de verkoper / dienstverlener heeft betaald, wordt niet terugbetaald. Als er geen aanbetaling is gedaan, is de verkoper / dienstverlener aansprakelijk om van de klant een beëindigingsvergoeding te eisen van 30% van de prijs van de producten en / of diensten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

 

8. Levering en / of uitvoering van de bestelling

 

De door de verkoper / dienstverlener opgegeven levertijden en / of uitvoeringstijden worden louter ter informatie verstrekt en binden de verkoper / dienstverlener niet. Een vertraging in de levering en / of de uitvoering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant of tot betaling van schadevergoeding.

De bestelling wordt niet geleverd aan de klant of wordt pas uitgevoerd na volledige betaling. De eigendomsoverdracht en de last van risico vindt plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt daarom geadviseerd dat hij alleen de kosten draagt ​​van de risico's die aan de levering zijn verbonden.

 

9. Beschikbaarheid

De door de verkoper te koop aangeboden producten vallen binnen de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere product (en) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling. of een uitgestelde levering aan het einde van het voorraadtekort van het / de betreffende product (en).

10. Levering en / of uitvoering van de bestelling

De klant is verplicht om de ogenschijnlijk goede staat en de conformiteit te controleren van de aan hem geleverde producten of die hij afhaalt op het geplande ophaalpunt met de producten die hij heeft besteld.

Eventuele klachten moeten binnen 8 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt schriftelijk worden ingediend. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Eventuele klachten met betrekking tot de dienstverlening van de dienstverlener moeten schriftelijk worden geformuleerd binnen 8 dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden.

Als een klacht gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper / dienstverlener de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betreffende producten en / of diensten.

 

11. Intellectuele eigendom

 

De informatie, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz., Toegankelijk via de website of catalogus van de verkoper / dienstverlener, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij uitdrukkelijk anders en eerder overeengekomen, is de klant niet bevoegd om geheel of gedeeltelijk afgeleide werken te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren of creëren op basis van de elementen die aanwezig zijn op de website of in de catalogus van de verkoper. / serviceprovider.

Tenzij uitdrukkelijk van de prijs is afgeweken, omvat de overeengekomen prijs dan ook geen overdracht van intellectuele en / of industriële eigendomsrechten om welke reden dan ook.

 

12. Garanties

 

12.1 Wettelijke garantie voor alle klanten

 

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht om de producten te garanderen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn, of die dit gebruik zo verminderen dat de klant ze niet zou hebben verworven. of zou een lagere prijs hebben gegeven als hij ze had gekend.

In het geval dat een verborgen defect wordt ontdekt, moet de klant onmiddellijk handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en zal hij de keuze hebben tussen het retourneren van het product met een verborgen defect tegen een volledige terugbetaling, of bewaren tegen gedeeltelijke terugbetaling.
De verkoper is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken, die de klant bij de aankoop kan of had moeten opmerken. Evenzo is de verkoper alleen verplicht om de producten te garanderen tegen verborgen gebreken waarvan hij op het moment van de verkoop op de hoogte was en waarvan hij de klant niet heeft gewaarschuwd.

Alleen de factuur, kassabon of bestelbon zijn geldig als garantiebewijs voor de klant tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in hun originele versie worden gepresenteerd.

 

12.2 Aanvullende wettelijke garantie voor klanten die consument zijn

 

In overeenstemming met artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de klant die de kwaliteit van de consument heeft ook een wettelijke garantie van twee jaar voor alle conformiteitsgebreken die bestonden tijdens de levering van het product en die verschenen in een periode van twee jaar vanaf.

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van het defecte product zonder kosten voor de consument.

Indien een dergelijke reparatie of vervanging echter onmogelijk blijkt te zijn, onevenredig is voor de verkoper of de consument ernstig ongemak zou bezorgen, kan de consument een passende korting of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen pas akkoord gaan met een terugbetaling bij levering van de defecte producten door deze laatste.

In het geval dat reserveonderdelen of specifieke accessoires die nodig zijn om het product te repareren, niet langer verkrijgbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van de mogelijkheden om het product te gebruiken.

De consument moet de verkoper op straffe van verval van zijn klachtrecht schriftelijk op de hoogte stellen van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming.

Alleen de factuur, kassabon of inkooporder zijn geldig als garantiecertificaat voor de

consument jegens verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in hun originele versie worden gepresenteerd. De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op deze documenten.

Deze garantie is niet van toepassing in het geval dat de storing het gevolg is van onjuist gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant. of de verkoper.

Bij beschadiging, diefstal of vermissing van een ter reparatie geleverd product is de aansprakelijkheid van verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product.

De verkoper kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden aangeboden.

 

12.3 Garantie voor de geleverde diensten

 

De dienstverlener verbindt zich ertoe de dienstverlening met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren.

De klant geniet een garantie van conformiteit van de geleverde diensten in relatie tot de aanvankelijk gevraagde diensten. In het geval van een anomalie die tijdens deze periode wordt vastgesteld, zal de dienstverlener deze kosteloos en zo snel mogelijk corrigeren, op voorwaarde dat de geconstateerde anomalieën naar behoren zijn gemeld aan de dienstverlener.

De gevraagde diensten naar aanleiding van een ongeoorloofde tussenkomst of wijziging, een behandelingsfout of oneigenlijk gebruik door de klant, of zelfs na een ongeoorloofde tussenkomst, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie van conformiteit. een anomalie veroorzaakt door tussenkomst van de klant of een derde partij.

De dienstverlener verklaart dat de resultaten van de diensten die zouden worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties zijn. In het geval dat hij een beroep heeft gedaan op externe contribuanten om alle of een deel van de diensten uit te voeren, verklaart hij alle rechten en machtigingen te hebben verkregen die nodig zijn om deze diensten uit te voeren.

Bijgevolg garandeert de dienstverlener de klant tegen elke actie, claim, aantijging, claim of oppositie van een persoon die een beroep doet op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, of een daad van oneerlijke concurrentie op alle of een deel van de geleverde diensten.

 

13. Aansprakelijkheid

 

Algemeen. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen van de verkoper / dienstverlener uitsluitend middelen zijn en dat hij alleen verantwoordelijk is voor zijn fraude en grove nalatigheid.

In het geval dat de klant het bestaan ​​van grove of opzettelijke fout van de verkoper / dienstverlener aantoont, omvat de schade waarvoor de klant aanspraak kan maken op vergoeding alleen de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout toegerekend aan de verkoper / dienstverlener. met uitsluiting van elke andere schade en mag in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald bij de uitvoering van de bestelling.

De klant erkent ook dat de verkoper / dienstverlener hiervoor niet verantwoordelijk is

directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten of de geleverde diensten, zoals met name gederfde winst, stijging van de overheadkosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper / dienstverlener is evenmin verantwoordelijk in geval van foutieve datacommunicatie door de klant, of in geval van een bestelling op zijn naam geplaatst door een derde persoon.

Ten slotte is het aan de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land op de bestelde producten worden opgelegd. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met een beperking of extra belasting te betalen als gevolg van het beleid dat zijn land in deze kwestie heeft aangenomen.

Materialen. Indien de klant de verkoper een proces of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, en dit ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is deze laatste vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor gebreken die voortvloeien uit de keuze van die proces of genoemde materialen.

 

14. Internet en nieuwe technologieën

 

De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de website momenteel beschikbaar is of zal worden gemaakt in de toekomst. De klant onderkent ook de risico's van opslag en verzending van informatie via digitale of elektronische middelen.

De klant aanvaardt dat de verkoper / dienstverlener niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de website (evenals eventuele applicaties) van de verkoper / dienstverlener of van internet, gezien de bovengenoemde risico's.

De klant aanvaardt tevens dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de back-ups gemaakt door de verkoper / dienstverlener als bewijs kunnen dienen.

 

15. Diverse bepalingen

 

Overmacht of toevallige gebeurtenis. De verkoper / dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel contractueel als buitencontractueel, in geval van niet-nakoming, tijdelijk of definitief, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht of toevallig.

In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen: 1) het verlies of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem van de verkoper / dienstverlener of van zijn database wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet direct kan worden toegerekend aan de verkoper / dienstverlener en het is niet aangetoond dat de dienstverlener / verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om een ​​van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) trillingen land, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogs- of terroristische daden, 7) al dan niet verklaarde stakingen, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10 ) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing in het internetnetwerk of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing in het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van verbinding met internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper / serviceprovider afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper / serviceprovider.

Gebrek aan vooruitziendheid. Indien, door omstandigheden buiten de wil van de verkoper / dienstverlener, de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of simpelweg zwaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de verkoper / dienstverlener en de klant zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen en billijke aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn om het evenwicht te herstellen. Bij gebreke van overeenstemming binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen een beroep doen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen zonder enige compensatie of schadeloosstelling van welke aard dan ook.

Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs onder eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper / dienstverlener, heeft deze laatste het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige terugbetaling door de klant van een onbetaalde schuld die verschuldigd is aan de verkoper / dienstverlener.

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper / dienstverlener het contract beëindigen op de exclusieve fout van de klant zonder vertraging of schadevergoeding en, indien van toepassing, van hem op elke wettelijke manier de betaling van schadevergoeding eisen.

Onwettigheid. De mogelijke onwettigheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) kan op geen enkele manier de wettigheid van de andere artikelen aantasten, leden of bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Effecten. Koppen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en voor het gemak. Ze hebben geen enkele invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die ze aanduiden.

Geen verklaring van afstand. Inertie, verwaarlozing of vertraging door een partij om een ​​recht of rechtsmiddel uit te oefenen onder deze algemene voorwaarden kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand doen van dit recht of rechtsmiddel.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In het geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe hun toevlucht te nemen tot bemiddeling voorafgaand aan enige andere manier van conflictoplossing.

De partijen benoemen daarom in onderlinge overeenstemming een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar (Bd Simon Bolivar, 30 (WTC III) te 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/fr) of geven opdracht aan een derde om deze aanduiding.

Zodra de mediator is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met hulp van de mediator, de modaliteiten van de organisatie van de mediation en de duur van het proces.

Elke partij kan de bemiddeling op elk moment beëindigen, zonder afbreuk te doen aan de bemiddeling.

In geval van mislukking van de bemiddeling, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

bottom of page